Mediacja rodzinna

Mediacja to sposób komunikacji w trakcie której strony dążą do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia. Większość sporów da się rozwiązać, jeśli podejdzie się do nich ze świeżym spojrzeniem, obiektywnie i bez emocji. Rozwiązywanie konfliktów przy udziale bezstronnej osoby trzeciej - to właśnie jest podstawowym celem mediacji i mediatora. Obiektywny mediator  pomaga stronom osiągnąć porozumienie w kwestiach spornych. Czuwa nad przebiegiem mediacji, by pertraktacje nie powodowały narastania konfliktu, a  ich rezultaty były akceptowalne dla obu stron.  Proces mediacji  jest ograniczony w czasie, a ich przebieg opierać się musi na dniu dzisiejszym i jutrzejszym, bez analizy przeszłości. Nie zastępuje psychoterapii ani pomocy prawnej, ale sprzyja utrzymaniu prawidłowej komunikacji. Pomaga w utrzymaniu lub wznowieniu relacji. Koncentruje się na poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań na przyszłość.
Klimat prywatności pomaga w wyrażaniu swoich obaw i artykułowaniu potrzeb.
Mediator dba by w rozmowach koncentrować się na rozwiązywaniu problemów, a nie na wzajemnym oskarżaniu, często widzi rozwiązania pomijane przez osoby emocjonalnie zaangażowane w konflikt.

 

Kiedy zwrócić się o pomoc do mediatora?

 

 • gdy zależy nam na poprawie relacji małżeńskich,

 • mamy trudności małżeńskie niewymagające pomocy terapeutycznej,

 • potrzebujemy pomocy w komunikacji w związku,

 • pomoc w ustaleniu zasad (ustaleniu obowiązków) wspólnego życia małżonków,

 • w wypracowaniu wspólnej linii wychowawczej dziecka, zgodnej z przekonaniami obojga rodziców,

 • oraz gdy mamy trudność w ustaleniu zasad i norm wychowawczych wobec dzieci,

 

 • W przypadku gdy dochodzi do rozwodu/separacji

 • pomoc w ustaleniu, jak rodzice poradzą sobie ze wspólnym uczestnictwem w życiu dzieci,

 • miejsce zamieszkania dziecka,

 • spotkania z dzieckiem,

 • zasady wychowawcze,

 • pomoc w ustaleniu kwestii majątkowych, finansowych oraz mieszkaniowych.

 

Każdy proces mediacyjny  rozpoczyna się spotkaniami indywidualnymi stron: 1.5 h każde, następnie od 2 do 4 spotkań wspólnych. Koszt każdorazowego spotkania to 200 zł brutto, zwykle dzielone po połowie od każdej ze stron.

Mediator Rodzinny:

Mgr Monika Zabel - Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła 4,5 letnie szkolenie na terapeutę poznawczo-behawioralnego (aktualnie w trakcie procesu certyfikacji). Doświadczenie terapeutyczne zdobyła w czasie czteroletniej pracy w Fundacji Dzieci Niczyje. W ramach pracy w Fundacji prowadziła terapie dzieci krzywdzonych i dorosłych ofiar przemocy, uczestniczyła w licznych programach, dotyczących problematyki krzywdzenia dzieci - zarówno przez dorosłych, jak i rówieśników. Dwuletni staż w zakresie pomocy młodzieży odbyła  w Młodzieżowym Ośrodku Psychoedukacji i Psychoterapii. Ma na swoim koncie prowadzenie cykli grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Pracuje z pacjentami w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bródnowskim oraz prowadzi konsultacje psychologiczne dla rodziców i opiekunów w przedszkolu. Brała udział  w licznych szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej, m. in. w ośrodku "one  family " w Dublinie dla osób dorosłych samotnie wychowujących dzieci. Ukończyła szkolenie bazowe oraz specjalistyczne szkolenie z mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Zajmuje się:

 • psychoterapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży

 • konsultacjami dla rodziców małych dzieci (wychowawcze, rozwojowe)

 • diagnozą ADHD u osób dorosłych

 • prowadzeniem grup terapeutycznych

 • mediacją rodzinną