Ocena Dziecięcą Skalą Rozwojową (DSR) - badanie dzieci młodszych

Dziecięca Skala Rozwojowa przeznaczona jest do badania dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat. Narzędzie służy wczesnej diagnozie poziomu rozwoju psychomotorycznego, pozwalając na ocenę jego prawidłowości oraz określenie kierunku potencjalnych oddziaływań stymulujących słabsze strony funkcjonowania dziecka. W zależności od wieku dziecka badane są m.in. następujące obszary: percepcja, lokomocja i kontrola postawy, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sfera emocjonalno-społeczne, komunikacja i mowa czynna.
Czas badania: do 60 min.
Cena badania: 150zł (w cenę wliczona jest pisemna informacja o funkcjonowaniu dziecka
Badanie jest wykonywane w soboty.
Osoba przeprowadzająca badanie: mgr Amanda Krzywdzińska
Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna), pedagog specjalny (specjalność I: terapia pedagogiczna, specjalność II pedagogika opiekuńczo-socjalna) oraz socjolog (specjalność: zdrowie, rodzina, niepełnosprawność). Aktualnie pracuje w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży, w tym dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ukończyła kursy związane z tematyką autyzmu: Autyzm i zespół Aspergera – diagnoza i terapia, Diagnoza funkcjonalna PEP-R, Terapia dzieci z autyzmem. Jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu psychologii dzieci i młodzieży. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich z nauk medycznych.