Warunki ogólne zamawiania i udziału w szkoleniu

 

 • Wstępnym warunkiem organizacji szkolenia jest:
  • Odesłanie podpisanego „Potwierdzenia zamówienia szkolenia e-mailem na adres poradnia@poza-schematami.pl lub a.leszko@poza-schematami.pl
  • Opłata za planowane szkolenie: powinna znaleźć się na naszym koncie przynajmniej 2 tygodnie przed szkoleniem, chyba, że strony postanowią inaczej
   • Nasz numer rachunku:
    • 71 1140 2004 0000 3602 7582 9931  mBank
 • W przypadku szkoleń obejmujących więcej niż jeden termin zajęć oraz płatność w ratach Kontrahent podpisuje umowę zobowiązującą go do opłacenia wszystkich zjazdów. Certyfikat dla uczestnika wydawany jest jedynie po ukończeniu całego szkolenia – tj. udziału we wszystkich zaplanowanych blokach.
 • W momencie rozpoczęcia szkolenia nie prowadzimy już negocjacji cenowych.
 • Zastrzegamy sobie możliwość nierozpoczęcia szkolenia w wypadku braku potwierdzenia zapłaty za szkolenie.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia do tygodnia przed dniem planowanego szkolenia Kontrahent zobowiązuje się do pokrycia kosztów poniesionych przez Poza Schematami - zakup biletów, opłata za nocleg, przygotowanie materiałów dla uczestników. W przypadku odwołania szkolenia przez Kontrahenta na mniej niż tydzień przed szkoleniem zobowiązuje się on do wpłaty 50% wartości szkolenia na konto Poza Schematami.
 • W wypadku szkolenia odbywającego się poza Warszawą lub wykładowcy z poza Warszawy cena szkolenia zostaje powiększona o koszty dojazdu (ryczałt za samochód zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem, cena biletów kolejowych I klasy, cena biletu lotniczego wraz z opłatami lotniskowymi i transportem pod sale szkoleniową itp.). W gestii podmiotu zamawiającego szkolenie jest pokrycie ewentualnych kosztów noclegu wraz ze śniadaniem.  Koszty te zostaną doliczone do faktury za szkolenie. Cena dnia szkolenia (do 10 godzin dydaktycznych) wynosi 2975 zł brutto (bez kosztów noclegu i podróży).
 • Grupa warsztatowa może liczyć do 25 osób (nie może więcej). W przypadku mniejszej ilości osób na szkoleniu cena nie ulega zmianie. Przy mniejszej grupie istnieje jednak szansa przeprowadzenia większej ilości ćwiczeń praktycznych.
 • Listę uczestników Zamawiający powinien przesłać najpóźniej na tydzień przed planowanym szkoleniem. Chyba, że strony ustalą inaczej.
 • Jeśli szkolenie nie kończy się egzaminem zaświadczenie o ukończeniu warsztatów jest wystawiane na podstawie obecności na całych warsztatach. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wystawienia zaświadczenia przy nie spełnieniu przez uczestnika szkolenia powyższego warunku. Formalnie jest to brak podpisu na liście obecności (osobno za każdy dzień szkolenia). Wykładowcy mają prawo w czasie zajęć zweryfikować obecność na warsztatach osób, które podpisały się na liście. W wypadku nieobecności osoby, która podpisała się na liście wykładowca ma prawo zaznaczyć to na liście obecności. W takim wypadku traktujemy to identycznie jak brak podpisu na liście obecności.
 • Po przeprowadzeniu szkolenia Poza-Schematami przygotuje dla każdego uczestnika, który spełnił warunki zaliczenia zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu po spełnieniu następujących warunków:
  • Opłaceniu faktury za szkolenie przez wszystkich uczestników
  • Przekazaniu nam listy uczestników
  • Zakończeniu szkolenia

Zaświadczenia wysyłamy Zamawiającemu listem poleconym w ciągu 14 dni po zakończeniu szkolenia.
W przypadku gdy szkolenie jest rozbite na bloki - uczestnicy dostaną zaświadczenia po zakończeniu wszystkich bloków szkoleniowych. 

Dni wolne od szkoleń – w te dni nie organizujemy szkoleń
 • 01. – 06. stycznia
 • Wielkanoc
 • 1 – 3 maja
 • Od czwartku w który wypada Boże Ciało do końca tygodnia
 • Przerwa wakacyjna 15 lipca do 15 sierpnia
 • Dodatkowo w weekendy kiedy dzień ustawowo wolny od pracy wypada w piątek, sobotę, niedzielę lub poniedziałek

Powyższa zasada powoduje, że w 2023 roku nie organizujemy szkoleń:

 • 01-08.01.2023 (święto Trzech Króli wypada w piątek)
 • 07-10.04.2023 - Wielkanoc
 • 29.04 - 03.05.2023 - Weekend Majowy
 • 08-11.06.2023 - Boże Ciało
 • 15.07 - 15.08.2023 – Przerwa wakacyjna
 • 11-12.11.2023 - Dzień Niepodległości wypada w sobotę
 • 23.12 - 31.12.2023 - Święta i okres około świąteczny

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych i Nauczycieli

Psycholog wobec trudnych i niepożądanych zachowań w szkole jak wspomagać,monitorować i modyfikować podejmowane przez szkołę interwencje jak konstruować i monitorować Szkolne Systemy Bezpieczeństwa

Asystent nauczyciela - praca z dzieckiem z ADHD, Z. Aspergera i innymi niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej

Szkolny System Bezpieczeństwa krok po kroku...

Dziecięce złości - skuteczne interwencje w pracy z dzieckiem

Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole - czyli przyjazna terapia behawioralna wobec zaburzeń zachowania

Rozwiązywanie problemów wychowawczych – superwizja dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych

Trudności życiowe - koniec świata czy okazja do…?

Uczeń trudny w klasie – praca z niepożądanymi zachowaniami, objawami ADHD, zespołu Aspergera w klasie

Asystent nauczyciela - praca z dzieckiem z ADHD, Z. Aspergera i innymi niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej

Behawioralna analiza trudnych zachowań

Zaburzenia psychiczne u dzieci - wybrane problemy, z którymi zmagamy się w codzienności szkolnej

Nastolatek z depresja w szkole

Dzieci i nastolatki w sieci

Terapia poznawczo-behawioralna

O jeden krok dalej – warsztat dla zaawansowanych Gdy sztywne rysy osobowości blokują zmianę w terapii poznawczo - behawioralnej? Jak konceptualizacja może modyfikować pracę z klientem?

Terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej

Konceptualizacja w terapii poznawczej, sposób prowadzenia terapii, struktura sesji

Jak metodami psychoterapii poznawczo – behawioralnej pracować z pacjentami z rozpoznaniem psychozy (w tym schizofrenii)

Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności

Trudności życiowe – koniec świata czy okazja do…? Szkolenie z zastosowania w terapii technik relaksacyjnych i sposobów radzenia sobie ze stresem

Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w wybranych zburzeniach seksualnych

Praca z wewnętrznym dzieckiem

Leczymy lęk czyli Program Coping Cat (trening z jedną z autorek polskiej wersji)

Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem

Poznawczo-behawioralna terapia zaburzeń osobowości Borderline według A. Freemana

Terapia poznawczo-behawioralna w chorobach nowotworowych

Zastosowanie narzędzi Dialogu Motywujacego w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego

Praca z emocjami w terapii poznawczo-behawioralnej

Praca z wyobrażeniami w terapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo behawioralna zaburzeń osobowości

Terapia poznawczo behawioralna zaburzeń odżywiania się

Wprowadzenie do grupowej terapii schematów

Terapia traumy metodą terapii schematów

Psychoonkologia metodą terapii schematów

Praca z perfekcjonizmem w ujęciu poznawczo-behawioralnym z elementami psychoterapii 3 fali

Praktyczny przewodnik po kolejnych etapach psychoterapii, czyli jak podręcznikowe wskazówki przemienić na skuteczną pracę z realnym klientem?

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne - Terapia poznawczo-behawioralna z elementami terapii opartej na uważności

Moja podróż z ACT

O łagodności wobec samego siebie W stronę zrozumienia i akceptacji trudnych uczuć i myśli – Warsztat korzystający z Terapii Schematu i ACT

Zasoby, mocne strony, wartości – o pięknie człowieka. Jak je wydobywać i rozwijać? Warsztat w oparciu o różne podejścia III fali.

Piątki z lękiem - jak terapia poznawczo behawioralna (w tym III fala) pracuje z lękiem.

Prowadzenie grupy CBT z elementami terapii schematów

Terapia poznawczo-behawioralna osób z chorobą afektywną dwubiegunową

Terapia schematów w zaburzeniach osobowości „klastra B”: borderline, histrionicznych, narcystycznych, dyssocjalnych

Terapia schematów od wewnątrz. Gdy moje własne schematy pojawiają się w czasie terapii. Grupowa terapia własna dla psychoterapeutów.

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Psychoterapia OCD u dzieci i młodzieży

Terapia poznawczo – behawioralna OCD u dzieci i młodzieży

Prowadzenie Warsztatów dla Dobrych Rodziców

Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i nastolatków - zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w praktyce

Psychoterapia poznawcza z dziećmi i młodszymi nastolatkami, rola i miejsce rodziców w terapii

Terapia traumy i PTSD dzieci oraz nastolatków

Praca nad problemami w zachowaniu u dzieci do 12 roku życia, czyli przyjazna terapia behawioralna

Dziecko istotą seksualną, czyli jako wspomagać rozwój seksualny dziecka z wykorzystaniem elementów terapii poznawczo-behawioralnej

Trudy dorastania seksualnego, czyli jak rozmawiać z młodzieżą o seksualności z wykorzystaniem elementów terapii poznawczo-behawioralnej

Wokół krzywdzenia i traumy. Praca terapeutyczna z dzieckiem krzywdzonym, traumą oraz jej konsekwencjami: okaleczenia, samobójstwa

Jak zachęcić żeby nie zniechęcić - warsztat w oparciu o techniki Dialogu Motywującego - w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi

Psychoterapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży

Terapia behawioralna trudnych zachowań u dzieci (do 10 – 12 roku życia)

Seksualność dzieci w podejściu poznawczo-behawioralnym: praktyka ze szczyptą teorii

Seksualność młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym: praktyka z odrobiną teorii.

Jak postępować z dziećmi z zaburzoną więzią ?

Wakacyjna Szkoła OnLine - Psychoterapia dzieci

Wakacyjna Szkoła OnLine - Terapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży

Psychoterapia uzależnień młodzieży

Zastosowanie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) w pracy z nastolatkami

Nastolatek o słabej autonomii. Klasyczne i 3-falowe techniki CBT w praktyce

Diagnoza i leczenie dzieci i młodzieży

Boję się mówić! Mutyzm, fobia społeczna – diagnoza i terapia

Tiki - diagnoza i terapia

Przyjazna terapia behawioralna trudnych zachowań. Warsztat dla psychologów – jak pracować z dziećmi i rodzicami

Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia w zaburzeniach psychicznych i rozwojowych u dzieci i młodzieży

Całościowe Zaburzenia Rozwoju - Autyzm, zespół Aspergera

Praca z nastolatkiem z niską samooceną

Jak postępować z dziećmi z zaburzeniem przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. (Praca z dziećmi w oparciu o więź)

Trichotillomania i złe nawyki, zaburzenia wydalania (moczenie nocne, zanieczyszczanie się kałem), zaburzenia jedzenia (u małych dzieci), masturbacja dziecięca - diagnoza i terapia

Zaburzenia depresyjne i CHAD u dzieci i młodzieży

FAS-scynujący świat- charakterystyka i metody pracy z dziećmi z alkoholowym zespołem płodowym (FAS)

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, w placówkach

Zrozumieć dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej

Jak postępować z dziećmi z zaburzoną więzią?

Praca z dzieckiem krzywdzonym

Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami oraz tendencjami samobójczymi u dzieci i młodzieży

Psychoterapia traumy i PTSD dzieci i młodzieży

Uważność dla dzieci i młodzieży w praktyce terapeutycznej

Psychoterapia uzależnień młodzieży (diagnoza, motywacja, terapia)

„Profil patologicznego unikania wymagań (PDA) i płeć żeńska we Współczesnej Diagnozie Autyzmu (ASD)”

Praca z trudnymi dziećmi w szkole

Warsztaty dla dobrych nauczycieli

Praca z dziećmi i młodzieżą odmawiającą chodzenia do szkoły

Psycholog wobec trudnych i niepożądanych zachowań w szkole jak wspomagać, monitorować i modyfikować podejmowane przez szkołę interwencje jak konstruować i monitorować Szkolne Systemy Bezpieczeństwa

Szkolny System Bezpieczeństwa krok po kroku...

Asystent nauczyciela - praca z dzieckiem z ADHD, Z. Aspergera i innymi niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej

Techniki rozwijające umiejętności uczenia się i motywowania uczniów

Pomóż uczyć się swojemu dziecku. Techniki rozwijające umiejętności uczenia się i motywowania – Szkolenie dla rodziców

Jak rozmawiać z dzieckiem na „te” tematy? Warsztat dla rodziców o seksualności dzieci

Inne

Ciało i komunikacja niewerbalna w psychoterapii

Depresja w okresie okołoporodowym

„Od rodziny nie da się uciec”, czyli znaczenie kontekstu rodzinnego w terapii indywidualnej dzieci i młodzieży