Zamówienie szkolenia

Warunki ogólne zamawiania i udziału w szkoleniu

Wstępnym warunkiem przystąpieniem do szkolenia jest:

  • Przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza, który znajduje się pod każdym szkoleniem organizowanym w siedzibie Poza Schematami.
  • Opłata za planowane szkolenie:

Po akceptacji Państwa zgłoszenia, należy wnieść pełną opłatę za szkolenie w terminie 7 dni, aby zapewnić sobie miejsce na szkoleniu. W przypadku braku wpłaty osoba przechodzi na listę rezerwową. W treści przelewu proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz temat szkolenia. Uwaga! Szkolenia, których koszt jest wyższy niż 1000 zł mogą być rozbite na raty.

  • Numer rachunku: 71 1140 2004 0000 3602 7582 9931  mBank

W przypadku szkoleń obejmujących więcej niż jeden termin zajęć oraz płatność w ratach uczestnik zobowiązuje się do opłacenia wszystkich zjazdów. Certyfikat wydawany jest jedynie po ukończeniu całego szkolenia – tj. udziału we wszystkich zaplanowanych blokach oraz wniesieniu opłaty za całe szkolenie.

Zastrzegamy sobie możliwość nierozpoczęcia szkolenia w wypadku braku odpowiedniej liczby chętnych – dotyczy szkoleń organizowanych w siedzibie Poza Schematami. W tym przypadku cała wpłacona kwota zostaje zwrócona lub po akceptacji uczestnika przeniesiona na następny wyznaczony termin szkolenia lub na inne szkolenie z naszej oferty.

Informacja dotycząca potwierdzenia bądź odwołania szkolenia zostanie przekazana uczestnikom najpóźniej 7 dni przed szkoleniem.

W przypadku pisemnej rezygnacji ze szkolenia do tygodnia przed dniem planowanego szkolenia  następuje zwrot wpłaconej kwoty po potraceniu 10% kosztów manipulacyjnych, rezygnacja poniżej tygodnia przed planowanym szkoleniem - opłata nie podlega zwrotowi.

Poza Schematami może zmienić miejsce szkolenia na inne niż siedziba firmy. Informacja na ten temat zostanie podana uczestnikom najpóźniej tydzień przed szkoleniem.

Poza Schematami nie organizuje podróży oraz noclegu dla uczestników szkolenia.

Poza Schematami nie ponosi odpowiedzialności za opłacenie przez uczestnika noclegu/podróży w momencie, kiedy szkolenie zostanie odwołane. Opłacenie podróży czy noclegu przed potwierdzeniem szkolenia odbywa się na ryzyko uczestnika.

Jeśli szkolenie nie kończy się egzaminem zaświadczenie o ukończeniu warsztatów jest wystawiane na podstawie obecności na całych warsztatach. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wystawienia zaświadczenia przy nie spełnieniu przez uczestnika szkolenia powyższego warunku. Formalnie jest to brak podpisu na liście obecności (osobno za każdy dzień szkolenia). Wykładowcy mają prawo w czasie zajęć zweryfikować obecność na warsztatach osób, które podpisały się na liście. W wypadku nie obecności osoby, która podpisała się na liście wykładowca ma prawo zaznaczyć to na liście obecności. W takim wypadku traktujemy to identycznie jak brak podpisu na liście obecności.
Po przeprowadzeniu szkolenia Poza-Schematami przygotuje dla każdego uczestnika, który spełnił warunki zaliczenia zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu po spełnieniu następujących warunków:

  • Opłaceniu faktury za szkolenie
  • Podpisaniu listy obecności
  • Zakończeniu szkolenia
  • Zaliczeniu egzaminu/oddaniu prac domowych itp. jeśli taki był wymóg stawiany przez organizatora szkolenia